Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Condicions Generals de Compra
Aquesta web utilitza cookies, pot veure la política de cookies, aquí -
Política de cookies +
Live Xat
Skype Me™!
 
Xarxes
| More

Segueix-nos

Twitter
Facebook
 
Cistella
0 productes
 
Editorials
 
Twitter
Agenda
 

Condicions Generals de Compra

1.- ÀMBIT DEL CONTRACTE

Les presents Condicions Generals de Contractació s’apliquen a la venda de tots els productes o serveis ofertats pel titular d’aquesta pàgina web, Muntanya de Llibres S.L., en endavant muntanyadellibres.com, mitjançant la seva botiga virtual muntanyadellibres.com, ubicada a la pàgina web www.muntanyadellibres.com a tots els interessats en l’adquisició dels mateixos.

La utilització per part de l’usuari de tots els serveis d’aquesta pàgina web i de la seva botiga virtual implica l’adhesió a  de les Condicions Generals de Contractació en la versió publicada per muntanyadellibres.com, en el mateix moment de l’ordre de compra, la qual, amb l’antel.lació legalment establerta, estarà a disposició dels clients a la pàgina web.

Es recomana que l’usuari llegeixi atentament les Condicions Generals abans de procedir a realitzar una compra. S’entendrà que si l’usuari escull l’opció indicada al botó “Sí, accepto”, que apareix al final de les presents Condicions Generals de Contractació, es considerarà que les enten i les accepta plenament, una vegada ha seleccionat definitivament el producte a adquirir i ha escollit el mitjà de pagament.

Per contra, si l’usuari no accepta les presents Condicions Generals de Contractació, haurà de escollir l’opció indicada en el botó identificat com “No Accepto”, situat al final de les mateixes. Amb aquesta acció es conclourà l’operació i no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació per part de l’usuari.

2.- OBJECTE.

2.1.- L’objecte del present contracte és l’oferiment per part de muntanyadellibres.com de tots els productes i serveis que s’exhibeixen en cada una de les pàgines de la present botiga virtual, segons s’estableix en les següents estipulacions en règim de compravenda o d’arrendament de serveis.

2.2.- No obstant el que s’ha dit anteriorment, tots els productes ofertats en cada una de les pàgines de la botiga virtual sota un logotipus o marca diferent de la de muntanyadellibres.com, muntanyadellibres.com solament serà considerada part de les presents Condicions en qualitat de intermediari, entenent-se que l’entitat responsable de la qualitat i característiques dels béns i serveis prestats en qualitat  de entitat venedora o prestadora del servei serà l’entitat quina marca o logotipus apàreixin a l’anunci de l’objecte o servei exhibit.

3.- TIPUS DE PRODUCTES I SERVEIS.

3.1.- muntanyadellibres.com ofereix en aquesta botiga virtual llibres i productes relacionats amb la muntanya que provenen de edicions fetes per altres empreses diferents i per això, la contractació d’un d’aquests productes per part de l’usuari implicarà que muntanyadellibres.com solament estarà obligada al compliment de les Condicions Generals aquí establertes en qualitat de intermediari, responent per tant únicament de les seves obligacions de cobrament, lliurament i devolució dels béns o serveis efectivament contractats conforme al que s’estableix a les presents Condicions Generals.

De conformitat amb el Còdi Civil i la resta de normativa aplicable, la tercera entitat serà responsable directa en qualitat de productor del bé o prestador del servei, de les seves característiques, defectes o vicis ocults i la seva qualitat. muntanyadellibres.com Solament respondrà per qualsevol d’aquestes circumstàncies si els esmentats defectes o irregularitats fossin deguts a algun acte dolós, culpós o negligent de muntanyadellibres.com.

3.2.- A les pàgines web d’aquesta web on s’exhibeixin els productes o serveis que s’ofereixen, s’hi trobarà de cada un d’ells informació sobre les característiques més importants, el preu de venda o de prestació del servei expresat en euros, amb inclusió de l’IVA i qualsevol altres impostos quina aplicació sigui obligatòria.

3.3.- Aiximateix, per a determinats productes o serveis, muntanyadellibres.com, podrà establir els enllaços o hipervincles que estimi necessaris per ampliar la informació relativa al producte o servei mencionat. Aquests enllaços podran incloure si aixi s’estimés necessari, el sotmetiment a qualsevol altres Condicions Generals específiques per a la contractació de l’esmentat bé o servei, les quals tindran preferència sobre les que s’han exposat aquí. No obstant això que s’ha dit, per a que aquestes Condicions Generals vinculin a l’usuari, muntanyadellibres.com haurà d’incloure un accés a les mateixes a la pàgina enllaçada, essent necessari que l’usuari accedeixi a les mateixes, les llegeixi i doni el seu consentiment prèviament a la contractació d’aquest bé o servei subjecte a aquestes Condicions Generals específiques.

3.4.- L’usuari adquirent serà absolutament responsable de la utilització que faci d’aquest bé o servei contractat, exonerant a muntanyadellibres.com, de la responsabilitat derivada de qualsevol dany que pogués causar qualsevol utilització correcta o incorrecta d’aquest bé o servei contractat.

4.- ENTRADA EN VIGOR.

4.1.- Les presents Condicions Generals entraran en vigor en el moment en que l’usuari accedeix a la Botiga Virtual i doni el seu consentiment per a contractar el bé o servei en qüestió. En aquest moment l’usuari accepta ‘ s’adhereix de manera completa a totes les condicions generals que es preveuen en aquest text.

4.2.- De conformitat amb l’article 2 del Reial Decret  1906/1999 sobre Condicions Generals de la Contractació, muntanyadellibres.com garanteix que ha exposat les presents Condicions Generals durant un període de més de tres dies a la generalitat dels possibles usuaris, en data anterior a que aquestos poguessin contractar qualsevol bé o servei, complint-se per tant amb el període d’informació prèvi establert en la dita disposició.

5.- PREU I FORMA DE PAGAMENT.

5.1.- El preu de cada un dels béns o serveis vindrà determinat de manera clara a la pàgina on sigui exhibit, detallant l’’IVA i les despses de lliurament en funció de les opcions que hagi omplert l’usuari en el moment de subscriure el formulari de compra.

5.2.- El preu del producte o servei oferit podrà variar d’un dia per a l’altre quan així ho estimi muntanyadellibres.com o les terceres entitats anunciants, publicant-se a la web el preu corresponent quan es decideixi canviar-lo. Per això, l’usuari, haura de tenir la cura necessària quan accedeixi a la pàgina on s’ubiqui el producte o servei corresponent per accedir a una versió actualitzada de la mateixa, evitant accedir a la versió desada en la seva memòria “caché”. Per a fer això solament li cal activar la icona “Actualitzar” del seu navegador. En cas contrari, muntanyadellibres.com no es fa responsable de les discrepàncies entre el preu i característiques del producte o servei oferit no actualitzat i el que està actualitzat i vertaderament adquirit.

5.3.- L’usuari que desitgi adquirir algun dels productes o serveis que ofereix muntanyadellibres.com es compromet a abonar la quantitat que estigui estipulada a la web per aquest bé o servei en el moment precís de la seva acceptació i lliurament del formulari si efectua el pagament online, o en el termini de cinc dies naturals si ho fa per altres mitjans. Els béns o serveis solament seran lliurats o prestats un cop s’hagi confirmat per muntanyadellibres.com la recepció del preu acordat.

5.4.- L’usuari que desitgi adquirir  algún dels productes o serveis que ofereix muntanyadellibres.com   haurà de satisfer el preu corresponent mitjançant un pagament electrònic o una transferència bancària a favor de muntanyadellibres.com. L’usuari podrà escollir alguna d’aquestes dues formes de pagament indicant-ho al formulari ofert per muntanyadellibres.com.

5.5.- Els impostos aplicables que es meritin pel naixament d’aquesta relació no s’entendran inclosos en el preu dels productes exposats, llevat que es disposi el contrari. L’adquirent es farà càrrec dels impostos derivats d’aquest contracte quan en sigui legalment responsable, tals com l’Impost sobre el Valor Afegit en el tipus percentual vigent al moment de la seva meritació.

6.- LLIURAMENT DELS BÉNS I ALTRA DOCUMENTACIÓ.

6.1.- Un cop que muntanyadellibres.com verifiqui que la realització efectiva del pagament s’ha executat correctament, trametrà el producte que l’usuari hagi adquirit tan aviat com li sigui possible, amb les despeses de transport que s’hauran indicat al formalitzar la comanda, i mai en un termini superior a trenta dies a comptar des de que es va verificar la correcta realització de la comanda.

6.2.- Quan muntanyadellibres.com trameti a l’adquirent la comanda sol.licitada, remetrà la factura corresponent a aquesta operació separant el preu principal de l’IVA que li sigui aplicable i de les despeses de tramesa, en el seu cas.

6.3.- Un cop celebrat el contracte, en el moment del lliurament del bé o en la data de començament de l’execució del contracte, muntanyadellibres.com enviarà a l’usuari justificació per escrit en un suport durader com pot ser un correu electrònic, on es consignaran les característiques i descripció del bé o servei contractat, així com la totalitat de les Condicions Generals aquí exposades i les condicions generals específiques del bé de que es tracti, si és el cas.

7.- DRET DE DESESTIMENT.

7.1.- Un cop l’usuari hagi rebut el bé o s’hagués iniciat la prestació del servei, tindrà dret a resoldre el present contracte en un termini de set dies hàbils, sense incórrer en cap penalització, llevat que el bé s’hagi deteriorat mentre estava en el seu poder, en quin cas l’usuari haurà d’indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats.

7.2.- Exercitat el dret de resolució aquí establert, l’usuari haurà de comunicar-ho mitjançant correu certificat amb acús de rebuda a l’adreça que es recull a la pàgina principal de muntanyadellibres.com, o bé omplir el formulari electrònic de devolució al que es pot acedir a la web de muntanyadellibres.com.

7.3.- Aiximateix i simultàniament, l’usuari haurà de procedir a retornar per paquet postal, o en el seu cas, per correu electrònic, el bé de que es tracti , a l’adreça que apareix a la pàgina principal de la web de muntanyadellibres.com, a ports pagats.

7.4.- Un cop rebudes tant la comunicació de devolució com, en el seu cas, el producte objecte de devolució, muntanyadellibres.com procedirà a retornar en un termini màxim de trenta dies les quantitats percebudes de l’usuari, sense realitzar cap descompte ni cap penalització.

7.5.- De l’esmentat dret de resolució exposat en quedaran exclosos aquells productes que poden ser objecte de reproducció o poden ser copiats amb caràcter immediat en els que l’envoltori o segell protector hagin estat oberts, tals com llibres, suports amb imatges o música, plànols, etc.

8.- OBLIGACIONS DE muntanyadellibres.com.

8.1.- muntanyadellibres.com es compromet a complir amb les següents obligacions en la relació que estableix amb l’usuari adquirent:

·         Posar a disposició de l’usuari a la pàgina web la informació necessària relativa als productes que muntanyadellibres.com ofereix en els termes legalment previstos.

·         Trametre a l’adquirent un comprovant que manifesti la recepció per part de muntanyadellibres.com de la seva sol.licitud o comanda realitzada.

·         Trametre a l’adquirent una justificació de la contractació efectuada amb muntanyadellibres.com. Aquesta justificació li serà tramesa, el més tard, juntament amb el producte o l’inici de la prestació de serveis que l’adquirent hagi sol.licitat.

·         Emprar tota l’atenció i professionalitat que es considerin raonables per a l’assumpció dels serveis i productes que ofereix.

·         Lliurar el producte o el bé contractat en un termini de 30 dies a comptar des de que s’ha verificat la correcta realització de la comanda. La prestació de serveis que es pogués haver contractat entrarà en vigor a la data concreta en que així s’hagués reflexat a l’oferta que va acceptar l’usuari.

·         muntanyadellibres.com s’obliga a lliurar un bé o producte, o en el seu cas, a prestar un determinat servei que s’hagi contractat. Però com ja s’ha exposat, no respondrà de la qualitat o qualitats d’aquells béns que no s’hagin anunciat incloent-se en el logotip o marca de muntanyadellibres.com. Respecte dels béns o serveis que no portin l’esmentat logotip, muntanyadellibres.com solament respondrà de les gestions de pagament i en el seu cas de devolució del preu en virtud del dret de desestiment, així com, únicament en el supòsit de que es tractés d’un bé, del lliurament del mateix, en el termini acordat, en una determinada adreça, i dels desperfectes ocasionats en els ports.

9.- OBLIGACIONS DE L’USUARI ADQUIRENT.

9.1.- L’adquirent es compromet a complir amb les següents obligacions en la relació que estableix amb muntanyadellibres.com:

·         Omplir els formularis de comanda i els seus camps segons les instruccions que muntanyadellibres.com li indiqui a l’efecte.

·         Trametre el més aviat possible a muntanyadellibres.com la confirmació de la recepció de la constància de rebuda que muntanyadellibres.com li hagués enviat prèviament. En tot cas, l’adquirent tindrà un termini per a enviar aquesta confirmació de 2 dies a comptar des de que muntanyadellibres.com li hagués enviat la constància de recepció.

·         Abonar el preu del producte que desitgi adquirir segons les instruccions de muntanyadellibres.com i conforme al que s’ha estipulat en el present contracte.

·         Assegurar-se de que l’oferta del bé o servei que es pretén contractar és una oferta que està vigent, actualitzada, i no una versió antiga guardada en la memòria caché de la seva terminal, per al que haurà de presionar l’icona “Actualitzar”, abans de procedir a efectuar cap contractació.

10.- RESPONSABILITATS.

10.1.- L’usuari adquirent serà responsable de totes les dades i manifestacions que inclogui en els formularis que trameti a muntanyadellibres.com així com del contingut de qualsevol altra comunicació que emeti a aquest a través de qualsevol altre mitjà.

10.2.- La mera tramesa del formulari de sol.licitud d’un determinat contracte i el pagament corresponent al mateix no implica l’acceptació automàtica de muntanyadellibres.com d’aquest encàrrec, sinó que s’entendrà que l’accepta quan muntanyadellibres.com trameti a l’adquirent una justificació d’haver rebut la seva sol.licitud indicant-li que procedeix a realitzar l’esmentat encàrrec.

10.3.- muntanyadellibres.com no serà responsable del contingut, qualitats o desenvolupament dels béns o serveis que s’exhibeixin a la seva Botiga Virtual que no comptin amb el corresponent logotip i/o marca de muntanyadellibres.com, responent de tals circumstàncies les terceres entitats que haguessin fabricats els esmentats béns o productes o que realitzin de forma directa els serveis  que s’haguéssin contractat. No obstant muntanyadellibres.com farà els màxims esforços per a comprovar, en la mesura del possible, que les característiques dels productes o serveis s’ajustin a les reflexades en els anuncis de la Boltiga Virtual de muntanyadellibres.com, i compleixen amb la legalitat vigent en funció dels productes o serveis oferits.

10.4.- L’usuari adquirent serà responsable de totes les conseqüències, danys i perjudicis, lucre cessant, etc. Que es derivin del seu us, utilització o tractament correcte o incorrecte que del bé o servei es faci pel propi usuari o tercers, sempre que tals conseqüències no es deguin a un defecte de fabricació o a una defectuosa prestació del servei, en quin cas s’haurà de reclamar per qualsevol dany produit a l’entittat que hagi produit el bé o ho hagi realitzat directament l’esmentat servei.

11.- PROTECCIÓ DE DADES.

11.1.- S’informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat amb les dades que es recullen en els diferents formularis d’aquesta web, indicant-se quan les dades que es demanen són necessàries per a la prestació i gestió dels serveis que s’ofereixen i quan són opcionals. Si no s’omplissin els camps dels formularis que consten com a obligatoris, muntanyadellibres.com no podrà subministrar els productes i serveis que ofereix i ho comunicarà a l’usuari.

11.2.- El fitxer automatitzat de dades és responsabilitat de Francesc Xavier Cortacans Pujol (muntanyadellibres.com), quina adreça actual és a Vic (08500), Carrer Verdaguer, 31. Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb l’usuari, així com per a la tramesa d’informació comercial relativa als productes i serveis de muntanyadellibres.com.

11.3.- La tramesa dels formularis implicarà el consentiment exprés de l’afectat per a la cessió de les seves dades de caràcter personal contingudes en el referit fitxer automatitzats a muntanyadellibres.com així com a totes les persones en la mesura en que sigui necessari per a dur a terme les accions o prestacions previstes en aquest contracte i per a realitzar les tasques d’informació i comercialització previstes.

11.4.- El responsable del fitxer es compromet a guardar secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable a l’efecte.

11.5.- Aiximateix s’informa a l’usuari del seu dret d’accés, rectificació, cancel.lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i resta de normativa aplicable a l’efecte, els quals podran exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del fitxer anteriorment esmentada.

12.- CESSIÓ I SUBROC¡GACIÓ.

muntanyadellibres.com podrà contractar o col.laborar amb subcontractistes, o cedir els contractes formalitzats a terceres entitats, amb la finalitat de dur a terme el subministrament de la totalitat o part del servei o producte a que es compromet en virtut de les diferents operacions que es vagin formalitzant conforme al que s’estableix en les presents Condicions Generals.

13.- EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ.

13.1.- El present contracte s’extingirà quan ambdues parts compleixin amb les obligacions a les que es comprometen en el mateix o quan sigui resolt per alguna d’elles si concorre alguna de les causes previstes per a la resolució.

13.2.- El presernt contracte podrà ser resolt per qualsevol de les parts si la contrapart incompleix de forma greu alguna de les obligacions establertes en el mateix. En aquest cas, es procedirà, si fos possible, de conformitat amb el procediment regulat a l’Estipulació referida al desestiment, sense perjudici de l’eventual reclamació per danys i perjudicis, inclòs el lucre cessant, que pogués correspondre per tal incompliment.

14.- NOTIFICACIONS I PREAVISOS.

14.1.- Qualsevol notificació o preavís per qualsevol de les parts haurà de trametre’s per qualsevol mitjà que permeti creure raonablement que aquesta informació ha arribat segura, a ser possible per mitjà del correu electrònic.

14.2.- Les notificacions que l’usuari o adquiirent remeti a muntanyadellibres.com podrà fer-ho a la següent adreça de correu: info@muntanyadellibres.com.

15.- RELACIÓ AMB ALTRES CONTRACTES.

15.1.- La relació entre l’usuari o adquirent i muntanyadellibres.com es regeix per aquestes Condicions Generals, amb independència de la vigència de l’Avís Legal de la pàgina web, el qual s’aplicarà amb caràcter supletori, i en el que no contradeixi les presents Condicions Generals.

15.2.- Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, per a l’adquisició d’algun bé concret o servei, es podran adjuntar i sotmetre a l’aprovació de l’usuari qualsevol altres Condicions Generas específiques per a aquest bé o servei. En aquest cas, les esmentades Condicions Generals específiques s’aplicaran de forma preferent a la relació entre l’usuari i muntanyadellibres.com i solament de forma suplementària i en allò que no les contradeixi seran d’aplicació les presents Condicions Generals.

16.- INVALIDESA I NUL.LITAT PARCIAL.

Si alguna de les disposicions d’aquest contracte fós considerada nul.la o inaplicable (en la seva totalitat o en part) per qualsevol Jutjat, Tribunal u òrgan administratiu competent, aquesta nul.litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions del contracte, les quals conservaran tota la seva vigència.

17.- LLEI APLICABLE.

El present contracte serà interpretat i es regirà conforme a la legislació espanyola vigent.

18.- JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les parts, amb expressa renúncia de qualsevol fur que pogués correspondre, sotmeten qualsevol interpretació o controvèrsia resultants del present contracte als Jutjats i Tribunals de Vic.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.