CAVALLERS BLOC

Nou producte

AUTOEDICIÓ
Català
978-978-8612-34-6

22,00 €

Afegir per comparar
Guia Bloc

a

Cavallers


Problemes: 931
Pàgines:
Sectors: 21
Fotos
Preu 22
Totes les informacions estan en català, castellà i anglès. Les explicacions dels problemes estan en català, però hi ha un breu diccionari català-castellà-anglès al final de la guia.

Guia Bloque

en

Cavallers


Problemas: 931
Paginas:
Sectores: 21
Fotos
Precio 22
Todas las informaciones están en catalán, castellano e inglés. Las explicaciones de los diferentes problemas están en catalán, pero hay un pequeño diccionario catalán-castellano-inglés al final de la guía.


Bouldering Guidebook Cavallers


Problems: 931
Pages:
Sectors: 21
Photos
Price 22
All the information is in Catalan, Spanish and English. The explanation of the different climbing problems are in catalan, but there is a brief Catalan-Spanish-English dictionary at the end of the guidebook.Cavallers

Boulder Gidaliburua


Arazoak: 931
Horriak:
Alderdiak: 21
Argazkiak
Prezioa 22
Informazio guztiak katalanieraz, gaztelanieraz eta ingeleraz daude. Boulder arazoen azalpena katalanieraz dago, baina gidaliburuaren bukaeran katalaniera-gaztelaniera-ingelera hiztegi labur bat aurkituko duzue.

EditorialAUTOEDICIÓ
IdiomaCatalà

Llibres relacionats

Categories

Producte afegit per comparar